Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 2016/679 (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fast Service sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Księcia Ziemowita 3 96-500 Sochaczew (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem: tel.46 8806500, mail: daneosobowe@fast-service.com.pl

 1. W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przetwarzanym danym osobowym, Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD). Rolę te pełni p. Justyna Rytel-Kuc. W przypadku nieobecności IOD, funkcję IOD sprawuje jego zastępca – p. Tadeusz Zawistowski. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z IOD:

  1. Korespondencją tradycyjną: pod adresem Administratora wskazanym w pkt 1

  2. Korespondencją mailową pod adresem: iod@fast-service.com.pl

 1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

  1. w celu rekrutacji m.in.:

   • na podstawie art. 6. ust.1. lit. c) RODO w związku z art. 22 1 § 1 Kodeksu pracy, art.2 i 3 Ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   • na podstawie wyrażonej zgody (art. 6. ust.1 lit. a) RODO) w przypadku przekazania przez Pana / Panią danych osobowych wykraczający poza zakres danych wskazany w przepisach prawa;

   • na podstawie wyrażonej zgody (art. 6. ust.1 lit. a) RODO lub art. 9 ust.1. lit a) RODO) na cele przyszłych rekrutacji;

  1. w celu wsparcia legalizacji pobytu i pracy pracowników tymczasowych

   • na podstawie art. 6. ust.1 lit. c) RODO w związku z Par. 7.ust.1. pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń

  1. w celu realizacji zawartej umowy

   • na postawie art.6.ust.1. lit b) RODO

  1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie Administratora poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego

   • na podstawie art. 6. ust.1. lit. f) RODO

  1. w celach marketingowych

   • na podstawie wyrażonej przez Pana / Panią zgody (art. 6. ust.1 lit. a) RODO)

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa (np. na żądanie organów publicznych lub w razie dochodzenia praw przed sądem). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym w zależności od realizacji celów przez podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora w szczególności: IT, hostingowe, komunikacji drogą elektroniczną, bankowe, finansowo-księgowe, podwykonawców oraz Spółki z Grupy Kapitałowej Fast Service.

 1. Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą

  1. W przypadku danych osobowych przetwarzanych do rekrutacji:

   • przez czas trwania rekrutacji do 3 miesięcy po jej zakończeniu;

   • przez 3 lata, bądź do czasu wycofania zgody, jeżeli wyraził/a Pan / Pani zgodę na wykorzystywanie danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji

  2. w celu wsparcia legalizacji pobytu i pracy pracowników tymczasowych

   • 10 lub 50 lat zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;

  3. w przypadku realizacji zawartych umów:

   • do czasu jej trwania, bądź po jej wygaśnięciu, jednak nie dłużej niż pozwalają na to przepisy obowiązującego prawa, np. w związku z dochodzeniem roszczeń, rozliczeniami, obsługą reklamacji itd.

  4. w przypadku monitoringu wizyjnego:

   • przez 7 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowań, w których nagrania stanowią dowód.

 1. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.

 1. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jest ona dobrowolna i możliwa do wycofania w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zrezygnować z wyrażonej zgody może Pan / Pani, kontaktując się z naszym IOD (pkt 2. Niniejszej klauzuli).

 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani / Pana danych osobowych, ma Pan / Pani prawo:

   • Prawo dostępu do danych

   • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych

   • Prawo do usunięcia danych osobowych

   • Prawo do przenoszenia danych osobowych

   • Prawo do cofnięcia zgody danych osobowych

   • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan / Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.

 1. Pani / Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.