PPK – czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli w skrócie PPK to program oszczędnościowy, którym może być objęty każdy pracownik. Co warto o nim wiedzieć? Przeczytaj!

CZYM SĄ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne. Celem PPK jest wypracowanie dodatkowych oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia.

W JAKI SPOSÓB PRZYSTĄPIĆ DO PPK?

Pracodawca wybiera i podpisuje umowę z instytucją finansową, za pośrednictwem której zostaną utworzone indywidualne rachunki PPK dla pracowników. Następnie automatycznie zapisuje pracowników, którzy ukończyli 18 lat a nie ukończyli 55. roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym, o ile nie zrezygnowali z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 55. rok życia, a nie ukończyła 70 lat możesz zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do programu.

PPK – KLUCZOWE INFORMACJE

 • Środki na kontach są własnością uczestników.
 • Kapitał w PPK podlega prawu spadkowemu oraz uwzględniany jest przy podziale majątku.
 • Istnieje możliwość wystąpienia i wypłaty kapitału w każdym momencie uczestnictwa w PPK.
 • Kapitał w PPK nie podlega egzekucji komorniczej, za wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych i zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa.
 • PPK jest tworzone przez pracodawcę, prowadzone razem z wybraną instytucją finansową, nadzorowane przez KNF, PIP, PFR.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapisać do PPK pozostające u niego w zatrudnieniu osoby w wieku 18-54 lat, natomiast 55 -69 lat poinformowania o możliwości przystąpienia.

DLACZEGO PPK W COMPENSIE?

 • w ramach PPK Compensy, Pracownik otrzymuje dodatkowe ubezpieczenie na życie i od ciężkiego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwych wypadków.
 • Compensa jest wiarygodną marką, działającą na polskim rynku od 1990 roku.
 • Compensa należy do wiodącej grupy ubezpieczeniowej w Europie Środkowo-Wschodniej – Vienna Insurance Group z 200 letnim doświadczeniem.
 • Vienna Insurance Group posiada rating A ze stabilną perspektywą, nadany przez agencję Standard&Poor’s.
 • doświadczenie w efektywnym wdrażaniu programów ubezpieczeniowych w firmach z dużymi grupami pracowników w strukturach rozproszonych.
 • rozbudowana sieć doradców gwarantujących profesjonalne i przyjazne wdrożenie procesu w firmie oraz wsparcie w trakcie trwania programu.
 • przyjazne i sprawdzone narzędzia obsługowe dla Pracodawcy i Pracownika (portale obsługowe).
 • bezpłatne szkolenia i spotkania online, u klienta w firmie, dla pracowników i działów HR odpowiedzialnych za obsługę PPK
 • zniżki w innych liniach ubezpieczeniowych dla uczestników PPK
 • łatwe zawarcie umowy – przez telefon lub online

PPK – ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Wpłaty na konto PPK będą pochodzić z 3 źródeł:

Od Ciebie – Pracownika (Uczestnika PPK), Twojego Pracodawcy i Państwa.

Wpłata podstawowa Wpłata dodatkowa (dobrowolna) Maksymalna wpłata
WPŁATY FINANSOWANE PRZEZ PRACOWNIKA 2,0% wynagrodzenia brutto Dla pracowników, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 – krotności minimalnego wynagrodzenia, wpłata podstawowa może być niższa. Do 2,0% wynagrodzenia brutto 4,0% wynagrodzenia brutto
WPŁATY FINANSOWANE PRZEZ PRACODAWCĘ 1,5% wynagrodzenia brutto do 2,5% wynagrodzenia brutto 4,0% wynagrodzenia brutto
DOPŁATY PAŃSTWA Na start, Państwo wpłaci na konto PPK Pracownika 250 zł. Co roku, Państwo będzie dodatkowo wpłacało na konto PPK Pracownika 240 zł.

DOKUMENTY

Deklaracje, wnioski i oświadczenia osoby zatrudnionej/uczestnika PPK składane podmiotowi zatrudniającemu

 1. Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK Dla osób, które ukończyły 55. rok życia oraz nie ukończyły 70. roku życia i chcą przystąpić do PPK.
  Pobierz PDF ≫
 2. Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK Dla osób, które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, ale zmieniły zdanie i chcą oszczędzać w PPK.
  Pobierz PDF ≫
 3. Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK Dla osób, które chcą finansować wpłaty dodatkowe do PPK, zmienić ich wysokość albo zrezygnować z dalszego finansowania wpłat dodatkowych.
  Pobierz PDF ≫
 4. Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK Dla osób, które chcą obniżyć wysokość wpłaty podstawowej do PPK albo odwołać wcześniejszy wniosek o obniżenie wysokości wpłaty podstawowej.
  Pobierz PDF ≫
 5. Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK Dla osób, które właśnie zmieniły pracę i chcą poinformować swojego nowego Pracodawcę o zawartych wcześniej umowach o prowadzenie PPK.
  Pobierz PDF ≫
 6. Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK Dla osób, które nie chcą aby Pracodawca zawarł w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK albo chcą zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK.
  Pobierz PDF ≫

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 1. PORADNIK PRACOWNIKA – CO WARTO WIEDZIEĆ O PPK
  Szczegóły w linku ≫
 2. PPK – Z COMPENSĄ TO PROSTE
  PPK Z COMPENSĄ TO PROSTE 1.pdf
  PPK Z COMPENSĄ TO PROSTE 2.pdf
  PPK Z COMPENSĄ TO PROSTE 3.pdf

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1. Czy PPK obejmie osoby zatrudnione na podstawie umowy – zlecenia?

Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą nie tylko osoby, które ukończyły 18 lat i są zatrudnione na umowę o pracę, lecz także osoby fizyczne wykonujące prace na podstawie umowy – zlecenia, jak również osoby zatrudnione na umowę agencyjną lub inną umowę o świadczenie usług.

2. Czy Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe?

Co do zasady, do PPK będą zapisywani wszyscy zatrudnieni w wieku od 18 do 55 lat, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Każdy z nich będzie mógł jednak złożyć oświadczenie, że rezygnuje z dokonywania wpłat na PPK. W innym przypadku zostanie on zapisany tam automatycznie. Takie oświadczenie musi mieć formę pisemną. Pracownicy w wieku od 55-70 lat również będą mogli przystąpić do PPK. W tym celu powinni wyrazić na to oddzielną zgodę. Osoby w wieku powyżej 70 lat nie będą miały możliwości przystąpienia do PPK.

3. Co zrobić żeby uzyskać wpłatę powitalną?

Uprawnienie do wpłaty powitalnej przysługuje uczestnikowi PPK, w imieniu i na rzecz którego zawarto w tym kwartale lub w kwartale poprzednim umowę o prowadzenie PPK i który przez co najmniej 3 pełne miesiące jest uczestnikiem PPK, jeżeli za miesiące te dokonano na ten rachunek wpłat podstawowych finansowanych przez uczestnika PPK.

4. Kiedy uczestnik PPK dostanie dopłatę roczną?

Dopłata roczna jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika PPK, który nabył do niej prawo, nie później niż do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje dopłata roczna.

Uczestnik PPK otrzyma dopłatę roczną, pod warunkiem, że kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez pracodawcę oraz uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym, jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w tym roku. Wpłaty podstawowe stanowią 3,5% wynagrodzenia brutto (1,5% wpłaty pracodawcy i 2% wpłaty pracownika).

5. Czy oszczędności w PPK są dziedziczone?

Tak. Kapitał w PPK podlega prawu spadkowemu oraz uwzględniany jest przy podziale majątku.

6. Czy oszczędności z PPK podlegają egzekucji komorniczej?

Kapitał w PPK nie podlega egzekucji komorniczej, za wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych i zobowiązań w stosunku do Skarbu Państwa.

7. Czy nalicza się wpłaty do PPK w przypadku wypłaty wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia (wynagrodzenia wypłacane do 10 dnia miesiąca, ale już po ustaniu zatrudnienia)?

Ustanie zatrudnienia pozostaje bez wpływu na obowiązek naliczenia i dokonania wpłat do PPK. To oznacza, że należy naliczyć wpłaty do PPK od wynagrodzenia wypłacanego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia, o ile przed jego wypłatą uczestnik nie złożył deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

8. Kiedy uczestnik PPK może dokonać wypłaty środków ze swojego rachunku PPK?

Wypłata środków zgromadzonych na Rachunku PPK Uczestnika, następuje wyłącznie na jego wniosek, w przypadku:
a) osiągnięcia przez niego 60 roku życia,
b) zamiaru wykorzystania środków na pokrycie wkładu własnego,
c) wypłaty świadczenia małżeńskiego,
d) poważnego zachorowania uczestnika, jego małżonka bądź dziecka.

9. Wcześniejsza wypłata środków z PPK z innych przyczyn i jej konsekwencje.

Szczególnym przypadkiem, który dopuszcza ustawa o PPK, jest możliwość wycofania całości zgromadzonych na koncie środków przed ukończeniem przez uczestnika 60. roku życia. Nie trzeba tutaj podawać przyczyny. Z takiej możliwości pracownik może skorzystać na dowolnym etapie oszczędzania. Wystarczy złożyć wniosek o zwrot środków. Jest to unikatowe rozwiązanie w porównaniu z innymi, dotychczas wprowadzonymi w Polsce programami emerytalnymi.

W przypadku wcześniejszej wypłaty zgromadzonych na koncie PPK oszczędności, pracownik musi mieć świadomość konsekwencji. Taka wypłata nie obejmie bowiem całości środków i jej wysokość zostanie pomniejszona o różnego rodzaju potrącenia w wysokości:

 • 30% środków z wpłat, które finansuje pracodawca – przekazywane są na rachunek prowadzony przez ZUS (przy czym wpłata tego typu jest księgowana na koncie pracownika jako składka na ubezpieczenie emerytalne). Wynika to z tego, że przy gromadzeniu oszczędności na PPK wpłaty, które finansuje podmiot zatrudniający, nie stanowią podstawy do ustalenia obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne oraz rentowe,
 • 19% podatku od wypracowanego zysku z pozostałej części środków, które pochodzą z wpłat finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika,
 • dopłat ze środków publicznych (a więc przekazywanych przez państwo wpłat powitalnych w wysokości 250 złotych oraz dopłat rocznych w wysokości 240 złotych).

10. Ile czasu ma fundusz na wypłatę środków w przypadku zwrotu, bądź wypłaty na rzecz uczestnika?

Fundusz dokonuje zwrotu, wypłaty całości wpłaconych środków, bądź pierwszej raty w przypadku wypłaty w ratach, w terminie 14 dni.